Available courses

Aj napriek tomu, že téma ochrany detí pred násilím sa javí byť úzko špecifická a týkajúca sa len jasne vymedzenej časti dospelých, opak je pravdou. Len spoločným úsilím, ktoré musí byť postavené na vedomostiach, je možná efektívna ochrana detí pred násilím. A práve s ohľadom na zvyšovanie povedomia a poznatkov o tejto problematike bol vytvorený tento kurz. Kurz je určený osobám pracujúcim s deťmi, ale aj rodičom a všetkým dospelým, ktorí sa v problematike ochrany detí pred násilím chcú zorientovať.

Kurz je rozdelený na tri časti a záver:

 1. Úvod do problematiky
 2. Formy a príznaky násilia páchaného na dieťati
 3. Postup pri podozrení na násilie páchanom na dieťati
 4. Záver

Každá časť pozostáva z textov príslušných k danej téme a je zavŕšená testom s uzatvorenými otázkami.

UPOZORNENIE: Potvrdenia o absolvovaní kurzu od 1. marca 2024 nebudú vystavované

Tento modul je určený všetkým dospelým a mladým ľuďom v pozícii profesionálov, zamestnancov, podporného personálu, stážistov alebo dobrovoľníkov, ktorí pracujú s deťmi alebo pracujú v prostredí, kde deti trávia čas.

Cieľom modulu je priblížiť Dohovor o právach dieťaťa – koncept práv dieťaťa, základné hodnoty a filozofiu a tým preniesť zameranie pozornosti z procesov a systémov tvorených dospelými na samotné dieťa. Výsledkom má byť scitlivenie osôb pracujúcich s deťmi na práva a potreby detí, čo skvalitní ich prácu a vzťahy v duchu Dohovoru o právach dieťaťa.

Kurz má tri tématické časti, pričom každá má v závere otázky na osobné zamyslenie:

 1. Úvod
 2. Dohovor o právach dieťaťa
 3. Dohovor o právach dieťaťa v praxi

Nasleduje Test a Záverečná časť s odkazmi na rôzne dokumenty a zdroje k danej téme.

UPOZORNENIE: Potvrdenia o absolvovaní kurzu od 1. marca 2024 nebudú vystavované. 

Domov je miesto, kde očakávame bezpečie, ochranu, pochopenie a lásku. Pri domácom násilí sa stáva miestom ohrozenia, strachu, ponižovania, bitiek. Ten, kto má chrániť, ubližuje. Vo vzťahu k obetiam domáceho násilia má toto konanie povahu porušovania základných ľudských práv. Dlhoročné skúsenosti v oblasti násilia páchaného na ženách v Centre Slniečko, n.o. sa stali nielen inšpiráciou, ale aj podkladom na spracovanie témy domáceho a rodovo podmieneného násilia do vzdelávacieho kurzu „Bez modrín I.“. Kurz je určený osobám pracujúcim s obeťami domáceho násilia, študentom humanitných vied, začínajúcim odborníkom ale aj tým, čo sa chcú o tejto téme dozvedieť viac.

Kurz je rozdelený na tri časti a záver:

 1. Úvod do problematiky
 2. Subjekty, formy, mýty a prejavy  obetí domáceho násilia, násilia páchaného na ženách
 3. Pomoc pre ženy zažívajúce násilie, obete domáceho násilia
 4. Záver

Každá časť pozostáva z textov príslušných k danej téme a je zavŕšená testom s uzatvorenými otázkami.

UPOZORNENIE: Potvrdenia o absolvovaní kurzu od 1. marca 2024 nebudú vystavované.