Available courses

Aj napriek tomu, že téma ochrany detí pred násilím sa javí byť úzko špecifická a týkajúca sa len jasne vymedzenej časti dospelých, opak je pravdou. Len spoločným úsilím, ktoré musí byť postavené na vedomostiach, je možná efektívna ochrana detí pred násilím. A práve s ohľadom na zvyšovanie povedomia a poznatkov o tejto problematike bol vytvorený tento kurz. Kurz je určený osobám pracujúcim s deťmi, ale aj rodičom a všetkým dospelým, ktorí sa v problematike ochrany detí pred násilím chcú zorientovať.

Kurz je rozdelený na tri časti a záver:

  1. Úvod do problematiky
  2. Formy a príznaky násilia páchaného na dieťati
  3. Postup pri podozrení na násilie páchanom na dieťati
  4. Záver

Každá časť má teoretický úvod zavŕšený testom s uzatvorenými otázkami.

Tento modul je určený všetkým dospelým a mladým ľuďom v pozícii profesionálov, zamestnancov, podporného personálu, stážistov alebo dobrovoľníkov, ktorí pracujú s deťmi alebo pracujú v prostredí, kde deti trávia čas.

Cieľom modulu je priblížiť Dohovor o právach dieťaťa – koncept práv dieťaťa, základné hodnoty a filozofiu a tým preniesť zameranie pozornosti z procesov a systémov tvorených dospelými na samotné dieťa. Výsledkom má byť scitlivenie osôb pracujúcich s deťmi na práva a potreby detí, čo skvalitní ich prácu a vzťahy v duchu Dohovoru o právach dieťaťa.

Kurz má tri tématické časti, pričom každá má v závere otázky na osobné zamyslenie:

  1. Úvod
  2. Dohovor o právach dieťaťa
  3. Dohovor o právach dieťaťa v praxi

Nasleduje Test a Záverečná časť s odkazmi na rôzne dokumenty a zdroje k danej téme.